About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [Cap_Quake]
Last Updated: 10/05/05 02:30
Viewed 3880 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 26.74%
Ranking kryminalny Loc (3984)
Ostatnia Wykonana Misja Small Town Bank
Czas grania 45:21
Miniête dni w grze 191 dni
Iloœæ zapisañ gry 314
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 65
Przemalowania samochodów 87
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
37 po 57 próbach
64.91%
Zamalowane tagi 99 de 100
99%
Zrobione zdjêcia 0 de 50
0%
Zebrane podkowy 0 de 50
0%
Zebrane ostrygi 3 de 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 7
Najdalszy skok na rowerze 64.33m
Ostatni wynik w tañczeniu 3070
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 48%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 54%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 42
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 70
Zabici zrekrutowani 70
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 245
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1570
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Trzeci najwiêkszy gang Families de Grove Street
Kasa
Kasa wydana na bronie $141 400,00
Kasa wydana na modê $2 695,00
Kasa wydana na tatua¿e $90,00
Kasa wydana na fryzjera $2 030,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $32 820,00
Kasa wydana na jedzenie $531,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $177 866,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $395 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $125 160,00
Kasa wygrana w kasynach $1 100 375,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 5
Kasa zarobiona na w³amaniach $260,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19965 z 22908
87.15%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 236
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3042
Ludzie zniszczeni przez innych 458
Zniszczeni kryminaliœci 115
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1598
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2768
Zniszczone pojazdy ziemne 346
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 6
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 488 894,00
Liczba przebitych kó³ 151
Liczba strza³ów w g³owê 378
Wywo³ane po¿ary 80
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 421
Liczba straconych gwiazdek 228
EfektywnoϾ 64.91%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial
Najd³uszy skok 92.00m
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 443º
Unikalne skoki znalezione 9 de 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 7 de 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 141.72m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 1.05m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 70.71m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1558619.37m
Dystans pokonany na nogach 232413.00m
Dystans pokonany wp³aw 11146.81m
Dystans pokonany samochodem 737910.06m
Dystans pokonany rowerem 59203.78m
Dystans pokonany motocyklem 453219.31m
Dystans pokonany ³odzi¹ 440.42m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 1485.99m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 41293.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 21507.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:52
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 17:14
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 3
Ugaszone po¿ary 16
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 9
Kasa zarobiona w taksówce $8 348,00
Podwiezieni pasa¿erowie 29
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 3
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!