About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: @[email protected]
Last Updated: 12/12/06 19:23
Viewed 3816 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10305)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 65:17
Þaidime praëjusios dienos 258 dienos
Þaidimas iðsaugotas 276
Apsilankymai ligoninëje 56
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 229
Perdaþyti automobiliai 41
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 278 bandymø
51.8%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 31
Tolimiausias metimas 40.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5650
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 6%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 45.00%
Progresas su Millie 26.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 94
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 37
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3483
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $130.020,00
Mados biudþetas $90,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.620,00
Maisto biudþetas $1.692,00
Visas apsipirkimo biudþetas $138.472,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 12
Parduota pavogtø dalykø 32
Vagystëmis uþdirbti pinigai $12.200,00
Didþiausias vagysèiø grobis $10.580,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
31498 ið 42571
73.99%
Sunaudota sprogmenø (kg) 97
Tavo nuþudyti þmonës 6082
Kitø nuþudyti þmonës 640
Nuþudyti nusikaltëliai 112
Nuþudyti gaujø nariai 3413
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3709
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1062
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 139
Pridaryta þalos uþ $4.096.087,00
Perðautos padangos 257
Ðûviai á galvà 3128
Sukelti gaisrai 523
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 684
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 339
Paisekimas 51.8%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1062º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 598.27ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 119.84ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 216.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:29
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10206551.43ft
Pësèiomis nueita 895069.75ft
Plaukte nuplaukta 26051.07ft
Automobiliu nuvaþiuota 5337705.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 391121.72ft
Motociklu nuvaþiuota 1743714.50ft
Laivu nuplaukta 74413.20ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 514944.06ft
Lëktuvu nuskrista 1088581.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 134950.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:14
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:37
Skrydþiø laikas 2:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 94
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 99
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 216
Taksi uþdirbti pinigai $11.288,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.940,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 18
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $25.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:39
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 65
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 41
BMX geriausias laikas 2:48
NRG-500 geriausias laikas 2:45
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:42
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:58
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:56
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:40
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:58
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:31
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:41
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:12
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:05
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:08
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:22
Geriausias laikas - World War Aces 1:53
Geriausias laikas - Barnstorming 4:49
Geriausias laikas - Military Service 3:55
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:36
Geriausias laikas - Heli Hell 6:47

Get Stats Like These!