About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Afr!Ca
Last Updated: 07/07/05 09:13
Viewed 3501 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Shooter (5916)
Ostatnia Wykonana Misja Up, Up And Away!
Czas grania 63:43
Miniête dni w grze 272 dni
Iloœæ zapisañ gry 51
Liczba odwiedzin w szpitalu 179
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 157
Przemalowania samochodów 101
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 423
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
90 po 225 próbach
40%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 25.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 24%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 6%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 30.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 15.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 32
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 48
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 981
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $506 060,00
Kasa wydana na modê $2 665,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 652,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $91 695,00
Kasa wydana na jedzenie $314,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $596 836,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $7 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $984 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $60 710,00
Kasa wygrana w kasynach $148 500,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $50 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
27667 z 32847
84.23%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 2187
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4728
Ludzie zniszczeni przez innych 1086
Zniszczeni kryminaliœci 83
Zniszczeni cz³onkowie gangów 879
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1361
Zniszczone pojazdy ziemne 1580
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 258
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $8 599 650,00
Liczba przebitych kó³ 534
Liczba strza³ów w g³owê 881
Wywo³ane po¿ary 2211
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 1089
Liczba straconych gwiazdek 520
EfektywnoϾ 40%
Razy z³apany 21
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 840.00ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1484º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3145.62ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 288.49ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 248.22ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:29
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7147418.26ft
Dystans pokonany na nogach 816110.06ft
Dystans pokonany wp³aw 33395.01ft
Dystans pokonany samochodem 4210025.50ft
Dystans pokonany rowerem 36170.52ft
Dystans pokonany motocyklem 1509602.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 87462.80ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1862.35ft
Dystans pokonany helikopterem 90727.11ft
Dystans pokonany samolotem 353399.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 5196.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3466.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:47
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:44
Czas lotu 0:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 1
Ugaszone po¿ary 1
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 14
Kasa zarobiona w taksówce $241,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 7
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 17 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 7
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 20
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 20
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:30
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:39
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:32
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:11
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 4
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:00
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:07
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!