About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DD
Last Updated: 07/01/05 10:16
Viewed 3383 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 81.28%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6558)
Paskutinë Pereita Misija Home Coming
Þaidimo laikas 50:08
Þaidime praëjusios dienos 198 dienos
Þaidimas iðsaugotas 236
Apsilankymai ligoninëje 20
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $400.00
Suvalgyti patiekalai 98
Perdaþyti automobiliai 25
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 198 bandymø
57.07%
Perpurkðti grafitai 30 von 100
30%
Nuotraukos 2 von 50
4%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 5 von 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 0kgs
Sunkiausi svarmenys -1073741824kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3760
Þaidëjo statistikos
Storumas 18%
Iðtvermë 74%
Pagarba 68%
Plauèiø talpa 70%
Seksualumas 39%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 98%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai $400.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 6.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 48.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 10
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 7.55%
Priklausanèios teritorijos 4
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 18
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 19
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 358
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $222.040,00
Mados biudþetas $7.927,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.595,00
Kirpyklø biudþetas $2.100,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $14.520,00
Maisto biudþetas $889,00
Visas apsipirkimo biudþetas $247.121,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $16.331,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.712,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $12.619,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $800,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $400,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9446 ið 16039
58.89%
Sunaudota sprogmenø (kg) 93
Tavo nuþudyti þmonës 1507
Kitø nuþudyti þmonës 419
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 288
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 283
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 135
Pridaryta þalos uþ $1.761.494,00
Perðautos padangos 127
Ðûviai á galvà 539
Sukelti gaisrai 556
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 801
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 665
Paisekimas 57.07%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 91.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 390º
Rasti unikalûs ðuoliai 19 von 70
27.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 13 von 70
18.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 306.57m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 77.04m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 73.51m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2385932.74m
Pësèiomis nueita 186823.05m
Plaukte nuplaukta 4039.39m
Automobiliu nuvaþiuota 1173613.13m
Dviraèiu nuvaþiuota 19865.50m
Motociklu nuvaþiuota 574313.69m
Laivu nuplaukta 21792.39m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 56034.21m
Lëktuvu nuskrista 342880.38m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 6571.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:48
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:01
Skrydþiø laikas 1:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 6
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 110
Taksi uþdirbti pinigai $2.689,00
Nuveþti keleiviai 16
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.200,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 30 von 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 23
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:52
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:32
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:22
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:32
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:52
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:08
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:11
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:05
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:15
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:03
Geriausias laikas - World War Aces 2:19
Geriausias laikas - Barnstorming 4:57
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!