About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DGS
Last Updated: 01/15/06 13:49
Viewed 3043 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (18643)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 100:58
Miniête dni w grze 395 dni
Iloœæ zapisañ gry 353
Liczba odwiedzin w szpitalu 96
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 496
Przemalowania samochodów 166
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 461 próbach
31.24%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2930
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 26%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 32
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 23
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 71.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 24.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 9.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 46
Zabici zrekrutowani 23
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 86
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2085
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $223 480,00
Kasa wydana na modê $8 193,00
Kasa wydana na tatua¿e $260,00
Kasa wydana na fryzjera $1 390,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $151 573,00
Kasa wydana na jedzenie $992,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $375 538,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $389 579 168,00
Kasa wygrana w kasynach $216 049 280,00
Kasa przegrana w kasynach $173 529 888,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 33
Liczba sprzedanych ³upów 54
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 040,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18606 z 34384
54.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 153
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4414
Ludzie zniszczeni przez innych 983
Zniszczeni kryminaliœci 120
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1950
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2602
Zniszczone pojazdy ziemne 968
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 146
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 083 540,00
Liczba przebitych kó³ 267
Liczba strza³ów w g³owê 1104
Wywo³ane po¿ary 595
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 707
Liczba straconych gwiazdek 399
EfektywnoϾ 31.24%
Razy z³apany 10
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6243.33ft
Najwy¿szy skok 50
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1510º
Unikalne skoki znalezione 28 out of 70
40%
Unikalne skoki wykonane 22 out of 70
31.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 704.31ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 207.16ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 165.25ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:51
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:51
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12639813.77ft
Dystans pokonany na nogach 1026846.25ft
Dystans pokonany wp³aw 59753.09ft
Dystans pokonany samochodem 7432265.50ft
Dystans pokonany rowerem 355582.53ft
Dystans pokonany motocyklem 2093171.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 108715.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 236891.53ft
Dystans pokonany samolotem 1318688.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 7900.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:03
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 3:02
Czas lotu 2:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 81
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 522,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 150,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:34
Dostarczone paczki 58
Pstrykniête zdjêcia 86
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 3:04
NRG-500 Najlepszy czas 2:52
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:59
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:47
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:24
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:38
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:55
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:42
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:58
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:35
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 2:45
Najlepszy czas w Barnstorming 6:32
Najlepszy czas w Military Service 14:12
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:06
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:39
Najlepszy czas w Heli Hell 7:56

Get Stats Like These!