About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DJElmex
Last Updated: 08/31/05 15:21
Viewed 3413 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9470)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 71:39
Miniête dni w grze 359 dni
Iloœæ zapisañ gry 717
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie $0.00
Liczba zjedzonych posi³ków 93
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 33
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 229 próbach
63.32%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 30.33m
Ostatni wynik w tañczeniu 4460
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 94%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $0.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 39
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 18
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 92.00%
Postêp z Michelle 96.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 94.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 26
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 25
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2009
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $133 140,00
Kasa wydana na modê $109 049,00
Kasa wydana na tatua¿e $815,00
Kasa wydana na fryzjera $1 530,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 000,00
Kasa wydana na jedzenie $788,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $248 322,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20023 z 20592
97.24%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 287
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4177
Ludzie zniszczeni przez innych 603
Zniszczeni kryminaliœci 117
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1929
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3667
Zniszczone pojazdy ziemne 796
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 102
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 614 530,00
Liczba przebitych kó³ 184
Liczba strza³ów w g³owê 1492
Wywo³ane po¿ary 985
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 549
Liczba straconych gwiazdek 341
EfektywnoϾ 63.32%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1877.00m
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 708º
Unikalne skoki znalezione 7 von 70
10%
Unikalne skoki wykonane 3 von 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.20m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 50.99m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 110.12m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:57
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2835733.43m
Dystans pokonany na nogach 291700.22m
Dystans pokonany wp³aw 9065.52m
Dystans pokonany samochodem 1693373.25m
Dystans pokonany rowerem 125297.66m
Dystans pokonany motocyklem 358478.94m
Dystans pokonany ³odzi¹ 20872.48m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 49306.02m
Dystans pokonany samolotem 220606.34m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 67033.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 29:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:59
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:03
Czas lotu 1:03
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $12 421,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 920,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $6 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:47
Dostarczone paczki 69
Pstrykniête zdjêcia 71
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 2:17
NRG-500 Najlepszy czas 2:41
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:45
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:07
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:51
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:13
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:42
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:22
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:17
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:39
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:01
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:10
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:17
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:21
Najlepszy czas w World War Aces 3:08
Najlepszy czas w Barnstorming 7:19
Najlepszy czas w Military Service 6:45
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:50
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:26
Najlepszy czas w Heli Hell 9:07

Get Stats Like These!