About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DaBug
Last Updated: 06/26/05 22:14
Viewed 3344 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.96%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5203)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 27:12
Þaidime praëjusios dienos 112 dienos
Þaidimas iðsaugotas 125
Apsilankymai ligoninëje 26
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 4
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
96 ið 147 bandymø
65.31%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 65.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4260
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 85%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 4%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 29%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 98%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 11.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 4.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 32.08%
Priklausanèios teritorijos 17
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 15
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 765
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $54.160,00
Mados biudþetas $145,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.842,00
Maisto biudþetas $40,00
Visas apsipirkimo biudþetas $60.737,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $488.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $100,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8155 ið 16031
50.87%
Sunaudota sprogmenø (kg) 129
Tavo nuþudyti þmonës 1815
Kitø nuþudyti þmonës 316
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 721
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1237
Sunaikinti automobiliai/motociklai 393
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 106
Pridaryta þalos uþ $1.558.665,00
Perðautos padangos 68
Ðûviai á galvà 1058
Sukelti gaisrai 664
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 208
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 149
Paisekimas 65.31%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 340.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 410º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 702.85ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 185.11ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 165.80ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3225156.89ft
Pësèiomis nueita 327437.72ft
Plaukte nuplaukta 10315.16ft
Automobiliu nuvaþiuota 1355876.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 19014.13ft
Motociklu nuvaþiuota 850059.56ft
Laivu nuplaukta 18076.78ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 103775.05ft
Lëktuvu nuskrista 489188.78ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 51413.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 20:10
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:58
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.840,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 23
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:47
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:44
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:45
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!