About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DaBug
Last Updated: 06/26/05 22:14
Viewed 3342 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 60.96%
Ranking kryminalny Shooter (5203)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 27:12
Miniête dni w grze 112 dni
Iloœæ zapisañ gry 125
Liczba odwiedzin w szpitalu 26
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 4
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
96 po 147 próbach
65.31%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 65.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4260
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 85%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 4%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 29%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 98%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 11.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 4.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 32.08%
Utrzymane terytoria 17
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 15
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 765
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $54 160,00
Kasa wydana na modê $145,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $5 842,00
Kasa wydana na jedzenie $40,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $60 737,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $488 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $100,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $100,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8155 z 16031
50.87%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 129
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1815
Ludzie zniszczeni przez innych 316
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 721
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1237
Zniszczone pojazdy ziemne 393
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 106
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 558 665,00
Liczba przebitych kó³ 68
Liczba strza³ów w g³owê 1058
Wywo³ane po¿ary 664
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 208
Liczba straconych gwiazdek 149
EfektywnoϾ 65.31%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 340.00ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 410º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 702.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 185.11ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 165.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3225156.89ft
Dystans pokonany na nogach 327437.72ft
Dystans pokonany wp³aw 10315.16ft
Dystans pokonany samochodem 1355876.38ft
Dystans pokonany rowerem 19014.13ft
Dystans pokonany motocyklem 850059.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 18076.78ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 103775.05ft
Dystans pokonany samolotem 489188.78ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 51413.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 20:10
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:58
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 840,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 23
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:47
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:44
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:45
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!