About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DaRK_ALeX
Last Updated: 06/29/05 08:30
Viewed 3320 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 14.44%
Nusikaltëlio reitingas Thug (734)
Paskutinë Pereita Misija Burning Desire
Þaidimo laikas 10:19
Þaidime praëjusios dienos 33 dienos
Þaidimas iðsaugotas 30
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 20
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
24 ið 27 bandymø
88.89%
Perpurkðti grafitai 20 out of 100
20%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6290
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 47%
Pagarba 7%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 25%
Raumenys 35%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 22%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 18%
Dviraèiø vairavimo gabumai 80%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Poor
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 2
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 39
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $1.390,00
Tatuiruoèiø biudþetas $595,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $17.775,00
Maisto biudþetas $40,00
Visas apsipirkimo biudþetas $19.800,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $20.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $120,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
422 ið 694
60.81%
Sunaudota sprogmenø (kg) 6
Tavo nuþudyti þmonës 116
Kitø nuþudyti þmonës 75
Nuþudyti nusikaltëliai 0
Nuþudyti gaujø nariai 18
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 84
Sunaikinti automobiliai/motociklai 39
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $106.712,00
Perðautos padangos 32
Ðûviai á galvà 51
Sukelti gaisrai 5
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 28
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 28
Paisekimas 88.89%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 143.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 4
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 194º
Rasti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 150.07ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 149.89ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1160923.15ft
Pësèiomis nueita 77340.48ft
Plaukte nuplaukta 0.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 780621.31ft
Dviraèiu nuvaþiuota 140379.63ft
Motociklu nuvaþiuota 145241.73ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 13623.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3716.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:34
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:32
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.300,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 3
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!