About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DaRK_ALeX
Last Updated: 06/29/05 08:30
Viewed 3377 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 14.44%
Ranking kryminalny Thug (734)
Ostatnia Wykonana Misja Burning Desire
Czas grania 10:19
Miniête dni w grze 33 dni
Iloœæ zapisañ gry 30
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 20
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 3
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
24 po 27 próbach
88.89%
Zamalowane tagi 20 out of 100
20%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6290
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 47%
Respekt 7%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 25%
Musku³y 35%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 22%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 18%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 80%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Poor
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 2
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 39
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $1 390,00
Kasa wydana na tatua¿e $595,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $17 775,00
Kasa wydana na jedzenie $40,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $19 800,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $20 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $120,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
422 z 694
60.81%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 6
Ludzie zniszczeni przez ciebie 116
Ludzie zniszczeni przez innych 75
Zniszczeni kryminaliœci 0
Zniszczeni cz³onkowie gangów 18
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 84
Zniszczone pojazdy ziemne 39
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 0
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $106 712,00
Liczba przebitych kó³ 32
Liczba strza³ów w g³owê 51
Wywo³ane po¿ary 5
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 28
Liczba straconych gwiazdek 28
EfektywnoϾ 88.89%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 143.33ft
Najwy¿szy skok 4
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 194º
Unikalne skoki znalezione 0 out of 70
0%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 150.07ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 149.89ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1160923.15ft
Dystans pokonany na nogach 77340.48ft
Dystans pokonany wp³aw 0.00ft
Dystans pokonany samochodem 780621.31ft
Dystans pokonany rowerem 140379.63ft
Dystans pokonany motocyklem 145241.73ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 13623.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3716.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:34
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:32
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 3
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!