About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Daks
Last Updated: 06/19/05 23:39
Viewed 3410 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 62.03%
Ranking kryminalny Jacker (4399)
Ostatnia Wykonana Misja Up, Up And Away!
Czas grania 25:51
Miniête dni w grze 117 dni
Iloœæ zapisañ gry 213
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 147 próbach
65.99%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 97.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3520
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 42%
Respekt 29%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 24%
Musku³y 96%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 44%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 68%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 48.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 10
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 60
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $9 180,00
Kasa wydana na modê $5 052,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 930,00
Kasa wydana na jedzenie $24,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $18 586,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $444 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5153 z 9642
53.44%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 88
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1032
Ludzie zniszczeni przez innych 188
Zniszczeni kryminaliœci 25
Zniszczeni cz³onkowie gangów 44
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 844
Zniszczone pojazdy ziemne 224
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 89
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 418 470,00
Liczba przebitych kó³ 96
Liczba strza³ów w g³owê 166
Wywo³ane po¿ary 369
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 178
Liczba straconych gwiazdek 124
EfektywnoϾ 65.99%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 220.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 341º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 47.71ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 196.41ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3723151.86ft
Dystans pokonany na nogach 278484.72ft
Dystans pokonany wp³aw 8756.02ft
Dystans pokonany samochodem 1920960.38ft
Dystans pokonany rowerem 11870.44ft
Dystans pokonany motocyklem 846116.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 22253.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 224798.17ft
Dystans pokonany samolotem 387291.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 4223.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 18396.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:44
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 1:15
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 415,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 1 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 12 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:12
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:25
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:24
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:18
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:28
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:29
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:32
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 14:53
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:53
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:14
Najlepszy czas w Heli Hell 9:20

Get Stats Like These!