About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Dampo
Last Updated: 09/17/07 12:47
Viewed 3463 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.73%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8541)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 41:33
Þaidime praëjusios dienos 145 dienos
Þaidimas iðsaugotas 159
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 115
Perdaþyti automobiliai 33
Gimnastikos salë aplankyta 2
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 132 bandymø
78.03%
Perpurkðti grafitai 25 out of 100
25%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 7 out of 50
14%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 54.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3340
Þaidëjo statistikos
Storumas 34%
Iðtvermë 37%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 11%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 57%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 53%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 11%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 5.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 20.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 50
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 60.38%
Priklausanèios teritorijos 32
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 32
Verbuoti gaujos nariai 25
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 30
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1620
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $327.160,00
Mados biudþetas $555,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.550,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.500,00
Maisto biudþetas $814,00
Visas apsipirkimo biudþetas $331.579,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.033.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $463.867,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.483.369,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25048 ið 33700
74.33%
Sunaudota sprogmenø (kg) 207
Tavo nuþudyti þmonës 3290
Kitø nuþudyti þmonës 433
Nuþudyti nusikaltëliai 20
Nuþudyti gaujø nariai 1562
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3053
Sunaikinti automobiliai/motociklai 535
Sunaikinti laivai 13
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 126
Pridaryta þalos uþ $2.258.946,00
Perðautos padangos 314
Ðûviai á galvà 963
Sukelti gaisrai 744
Policija
policijos kyðiai 23
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 470
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 298
Paisekimas 78.03%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 300.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 318º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 137.77ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 131.92ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:02
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:25
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4677647.58ft
Pësèiomis nueita 676302.00ft
Plaukte nuplaukta 16536.04ft
Automobiliu nuvaþiuota 2353469.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 28021.72ft
Motociklu nuvaþiuota 655484.75ft
Laivu nuplaukta 46511.11ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 273598.25ft
Lëktuvu nuskrista 611841.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 15883.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:19
Skrydþiø laikas 1:29
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 12 out of 30
Importuoti automobiliai 8
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:11
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:58
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:59
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!