About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DancZer
Last Updated: 07/05/05 17:28
Viewed 3447 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.01%
Ranking kryminalny Shooter (6575)
Ostatnia Wykonana Misja Freeway
Czas grania 47:22
Miniête dni w grze 166 dni
Iloœæ zapisañ gry 140
Liczba odwiedzin w szpitalu 25
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 38
Przemalowania samochodów 25
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
121 po 226 próbach
53.54%
Zamalowane tagi 30 out of 100
30%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 20lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 7.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2270
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 75%
Seksapil 33%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 85%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 3.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 19.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 33
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 57.41%
Utrzymane terytoria 31
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 83
Zabici zrekrutowani 47
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 65
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1179
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $248 900,00
Kasa wydana na modê $4 930,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 335,00
Kasa wydana na fryzjera $780,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $10 580,00
Kasa wydana na jedzenie $76,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $265 701,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $524 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14056 z 20946
67.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 79
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2441
Ludzie zniszczeni przez innych 523
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1091
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1643
Zniszczone pojazdy ziemne 564
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 114
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 112 803,00
Liczba przebitych kó³ 190
Liczba strza³ów w g³owê 1077
Wywo³ane po¿ary 870
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 578
Liczba straconych gwiazdek 199
EfektywnoϾ 53.54%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 310.00ft
Najwy¿szy skok 22
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 901º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2035.93ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:02
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 197.09ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 208.38ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:09
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:09
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6341192.27ft
Dystans pokonany na nogach 505139.88ft
Dystans pokonany wp³aw 33043.66ft
Dystans pokonany samochodem 3741200.00ft
Dystans pokonany rowerem 151366.20ft
Dystans pokonany motocyklem 986874.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 17428.97ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 149005.72ft
Dystans pokonany samolotem 727030.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 21196.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8906.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:21
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:16
Czas lotu 1:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 880,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $21 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:32
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:39
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:00
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:58
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:39
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:48
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:52
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:20
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:44
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!