About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Daniel
Last Updated: 06/26/05 12:28
Viewed 3356 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 60.43%
Ranking kryminalny Shooter (6262)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 29:58
Miniête dni w grze 110 dni
Iloœæ zapisañ gry 137
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 27
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 141 próbach
73.05%
Zamalowane tagi 10 out of 100
10%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 86.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4920
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 7%
Wytrzyma³oœæ 50%
Respekt 97%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 24%
Musku³y 92%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 31%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 30%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 18.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 38
Zabici zrekrutowani 15
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 44
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 645
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $33 520,00
Kasa wydana na modê $416,00
Kasa wydana na tatua¿e $378,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $201,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $35 115,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $218 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $920,00
Kasa wygrana w kasynach $275,00
Kasa przegrana w kasynach $645,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $275,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7966 z 16056
49.61%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 70
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1799
Ludzie zniszczeni przez innych 379
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 578
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1618
Zniszczone pojazdy ziemne 496
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 123
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 510 879,00
Liczba przebitych kó³ 130
Liczba strza³ów w g³owê 970
Wywo³ane po¿ary 254
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 220
Liczba straconych gwiazdek 161
EfektywnoϾ 73.05%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 310.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 301º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 156.06ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 67.15ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3327359.68ft
Dystans pokonany na nogach 488927.19ft
Dystans pokonany wp³aw 7345.46ft
Dystans pokonany samochodem 1879242.25ft
Dystans pokonany rowerem 61776.73ft
Dystans pokonany motocyklem 441891.66ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 19323.63ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 34076.53ft
Dystans pokonany samolotem 382179.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 12596.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 0:35
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $1 883,00
Podwiezieni pasa¿erowie 10
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 7
Wykonane poziomy na strzelnicy 10 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:10
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!