About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Daniel_Barbieri
Last Updated: 07/07/05 18:29
Viewed 3193 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 68.45%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6679)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 39:19
Þaidime praëjusios dienos 157 dienos
Þaidimas iðsaugotas 212
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 70
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 340
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 180 bandymø
59.44%
Perpurkðti grafitai 16 out of 100
16%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4730
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 97%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 75%
Seksualumas 20%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 42%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 43%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 65.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 13.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 62
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 58
Verbuoti gaujos nariai 77
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 40
Viso nuþudyta gaujø nariø 156
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2163
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $1.290,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.679,00
Kirpyklø biudþetas $3.160,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $40.762,00
Maisto biudþetas $675,00
Visas apsipirkimo biudþetas $45.716,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $625.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 6
Vagystëmis uþdirbti pinigai $400,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15980 ið 31548
50.65%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1441
Tavo nuþudyti þmonës 4041
Kitø nuþudyti þmonës 436
Nuþudyti nusikaltëliai 42
Nuþudyti gaujø nariai 2194
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3864
Sunaikinti automobiliai/motociklai 855
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 158
Pridaryta þalos uþ $5.080.173,00
Perðautos padangos 328
Ðûviai á galvà 966
Sukelti gaisrai 1360
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 163
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 106
Paisekimas 59.44%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 163.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 440º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1460.03ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 286.41ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 163.94ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:20
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3747127.94ft
Pësèiomis nueita 422649.00ft
Plaukte nuplaukta 8498.30ft
Automobiliu nuvaþiuota 1848058.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 46519.24ft
Motociklu nuvaþiuota 658096.56ft
Laivu nuplaukta 48000.32ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 87874.87ft
Lëktuvu nuskrista 552047.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 53600.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 21783.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:36
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:46
Laikas su raketine kuprine 1:35
Skrydþiø laikas 0:57
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 28
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:46
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:59
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:40
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!