About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DarkKnight1
Last Updated: 06/20/05 14:41
Viewed 3131 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 80.21%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6770)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 47:18
Þaidime praëjusios dienos 179 dienos
Þaidimas iðsaugotas 132
Apsilankymai ligoninëje 46
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 87
Perdaþyti automobiliai 39
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
122 ið 260 bandymø
46.92%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4720
Þaidëjo statistikos
Storumas 21%
Iðtvermë 81%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 22
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 54.00%
Progresas su Michelle 26.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 37
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 66.04%
Priklausanèios teritorijos 35
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 35
Verbuoti gaujos nariai 31
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 22
Viso nuþudyta gaujø nariø 62
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1336
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $247.180,00
Mados biudþetas $7.876,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.518,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.800,00
Maisto biudþetas $677,00
Visas apsipirkimo biudþetas $265.401,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.400,00
Nuosavybës biudþetas $594.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $53.701,00
Loðimuose laimëti pinigai $111.376,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $110.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12638 ið 22583
55.96%
Sunaudota sprogmenø (kg) 159
Tavo nuþudyti þmonës 2810
Kitø nuþudyti þmonës 615
Nuþudyti nusikaltëliai 8
Nuþudyti gaujø nariai 1237
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1714
Sunaikinti automobiliai/motociklai 756
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 128
Pridaryta þalos uþ $2.099.700,00
Perðautos padangos 183
Ðûviai á galvà 1614
Sukelti gaisrai 608
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 329
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 239
Paisekimas 46.92%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1356º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2926.39ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:56
Toliausiai ant priekinio rato 258.31ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 197.69ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:36
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6097900.29ft
Pësèiomis nueita 470662.44ft
Plaukte nuplaukta 13154.73ft
Automobiliu nuvaþiuota 3725109.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 47156.33ft
Motociklu nuvaþiuota 1043179.13ft
Laivu nuplaukta 66977.95ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 143989.80ft
Lëktuvu nuskrista 549913.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 28803.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8953.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:16
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 1:10
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $829,00
Nuveþti keleiviai 5
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:20
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 36
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 31
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:55
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:53
Aukðèiausia vieta - Freeway 2
Geriausias laikas - Freeway 2:38
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:39
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:49
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:50
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:34
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:05
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:45
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:06
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!