About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Dark_Swordmaster
Last Updated: 07/02/05 18:47
Viewed 3236 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.01%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7860)
Paskutinë Pereita Misija Whirly Bird Waypoint
Þaidimo laikas 54:36
Þaidime praëjusios dienos 199 dienos
Þaidimas iðsaugotas 174
Apsilankymai ligoninëje 34
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 980
Suvalgyti patiekalai 60
Perdaþyti automobiliai 29
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
115 ið 212 bandymø
54.25%
Perpurkðti grafitai 26 out of 100
26%
Nuotraukos 16 out of 50
32%
Surinktos pasagos 49 out of 50
98%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 35
Tolimiausias metimas 146.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3420
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 70%
Seksualumas 41%
Raumenys 90%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 23%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 20.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 12.00%
Progresas su Katie 23.00%
Progresas su Millie 42.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 88.68%
Priklausanèios teritorijos 47
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 47
Verbuoti gaujos nariai 126
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 48
Viso nuþudyta gaujø nariø 86
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1959
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $41.340,00
Mados biudþetas $11.975,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.526,00
Kirpyklø biudþetas $2.050,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $11.440,00
Maisto biudþetas $324,00
Visas apsipirkimo biudþetas $68.205,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $704.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $225.960,00
Loðimuose laimëti pinigai $85.980,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $139.980,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $20.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 9
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.060,00
Didþiausias vagysèiø grobis $980,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17792 ið 30621
58.1%
Sunaudota sprogmenø (kg) 112
Tavo nuþudyti þmonës 3874
Kitø nuþudyti þmonës 540
Nuþudyti nusikaltëliai 58
Nuþudyti gaujø nariai 1864
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2402
Sunaikinti automobiliai/motociklai 422
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 134
Pridaryta þalos uþ $2.100.763,00
Perðautos padangos 185
Ðûviai á galvà 1974
Sukelti gaisrai 308
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 990
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 346
Paisekimas 54.25%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6236.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 792º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1154.95ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:29
Toliausiai ant priekinio rato 184.89ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 176.46ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:24
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:27
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6865404.1ft
Pësèiomis nueita 681232.50ft
Plaukte nuplaukta 15392.47ft
Automobiliu nuvaþiuota 3827925.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 301865.38ft
Motociklu nuvaþiuota 1084743.38ft
Laivu nuplaukta 37623.21ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 11627.58ft
Sraigtasparniu nuskrista 269079.19ft
Lëktuvu nuskrista 546531.31ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 75926.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 13456.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:20
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:35
Laikas su raketine kuprine 0:44
Skrydþiø laikas 1:24
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 5
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 37
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 83
Taksi uþdirbti pinigai $5.340,00
Nuveþti keleiviai 25
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $11.100,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 8
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $16.200,00
Eksportuoti automobiliai 7 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:51
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 52
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:19
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:24
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:42
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:11
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:52
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:03
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!