About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Dark_Swordmaster
Last Updated: 07/02/05 18:47
Viewed 3132 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.01%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7860)
Ostatnia Wykonana Misja Whirly Bird Waypoint
Czas grania 54:36
Miniête dni w grze 199 dni
Iloœæ zapisañ gry 174
Liczba odwiedzin w szpitalu 34
Razy utopiony 0
Szczêœcie 980
Liczba zjedzonych posi³ków 60
Przemalowania samochodów 29
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
115 po 212 próbach
54.25%
Zamalowane tagi 26 out of 100
26%
Zrobione zdjêcia 16 out of 50
32%
Zebrane podkowy 49 out of 50
98%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 35
Najdalszy skok na rowerze 146.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3420
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 70%
Seksapil 41%
Musku³y 90%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 23%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 12.00%
Postêp z Katie 23.00%
Postêp z Millie 42.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 88.68%
Utrzymane terytoria 47
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 47
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 126
Zabici zrekrutowani 48
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 86
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1959
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $41 340,00
Kasa wydana na modê $11 975,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 526,00
Kasa wydana na fryzjera $2 050,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $11 440,00
Kasa wydana na jedzenie $324,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $68 205,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $704 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $225 960,00
Kasa wygrana w kasynach $85 980,00
Kasa przegrana w kasynach $139 980,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $20 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20 000,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 9
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 060,00
Najwiêkszy ³up $980,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17792 z 30621
58.1%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 112
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3874
Ludzie zniszczeni przez innych 540
Zniszczeni kryminaliœci 58
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1864
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2402
Zniszczone pojazdy ziemne 422
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 134
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 100 763,00
Liczba przebitych kó³ 185
Liczba strza³ów w g³owê 1974
Wywo³ane po¿ary 308
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 990
Liczba straconych gwiazdek 346
EfektywnoϾ 54.25%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6236.67ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 792º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1154.95ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:29
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 184.89ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 176.46ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:24
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:27
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6865404.1ft
Dystans pokonany na nogach 681232.50ft
Dystans pokonany wp³aw 15392.47ft
Dystans pokonany samochodem 3827925.75ft
Dystans pokonany rowerem 301865.38ft
Dystans pokonany motocyklem 1084743.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37623.21ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 11627.58ft
Dystans pokonany helikopterem 269079.19ft
Dystans pokonany samolotem 546531.31ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 75926.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 13456.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:20
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:44
Czas lotu 1:24
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 5
Kryminaliœci zabici w Vigilante 37
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 83
Kasa zarobiona w taksówce $5 340,00
Podwiezieni pasa¿erowie 25
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $11 100,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $16 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:51
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 52
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:19
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:42
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:11
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:52
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:03
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!