About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Dave
Last Updated: 03/02/06 06:27
Viewed 3735 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 63.10%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9579)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 62:59
Þaidime praëjusios dienos 234 dienos
Þaidimas iðsaugotas 221
Apsilankymai ligoninëje 33
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 300
Suvalgyti patiekalai 101
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 2
Sukèiauta 2
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 234 bandymø
42.31%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 15 out of 50
30%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 1
Tolimiausias metimas 108.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 85%
Seksualumas 42%
Raumenys 84%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 15%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 34.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 31
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 33.96%
Priklausanèios teritorijos 18
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 26
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 63
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1245
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.401.780,00
Mados biudþetas $832,00
Tatuiruoèiø biudþetas $250,00
Kirpyklø biudþetas $1.880,00
Prostituèiø biudþetas $126,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.100,00
Maisto biudþetas $948,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.414.390,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $582.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $236.008,00
Loðimuose laimëti pinigai $83.296,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $152.712,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $75.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $40.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18838 ið 34166
55.14%
Sunaudota sprogmenø (kg) 366
Tavo nuþudyti þmonës 3195
Kitø nuþudyti þmonës 861
Nuþudyti nusikaltëliai 31
Nuþudyti gaujø nariai 1146
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2642
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1197
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 123
Pridaryta þalos uþ $3.762.763,00
Perðautos padangos 254
Ðûviai á galvà 633
Sukelti gaisrai 997
Policija
policijos kyðiai 22
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 562
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 322
Paisekimas 42.31%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 346.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 467º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2020.92ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:21
Toliausiai ant priekinio rato 239.06ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 109.54ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:19
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5786715.99ft
Pësèiomis nueita 803929.81ft
Plaukte nuplaukta 70179.38ft
Automobiliu nuvaþiuota 2238639.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 156396.42ft
Motociklu nuvaþiuota 1226244.50ft
Laivu nuplaukta 258902.13ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 317711.19ft
Lëktuvu nuskrista 714713.31ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 1:55
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 8
Greitàja iðgelbëti þmonës 73
Taksi uþdirbti pinigai $116,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 22
Padarytos nuotraukos 65
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:41
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:10
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:29
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!