About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Dave
Last Updated: 03/02/06 06:27
Viewed 2976 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 63.10%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9579)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 62:59
Miniête dni w grze 234 dni
Iloœæ zapisañ gry 221
Liczba odwiedzin w szpitalu 33
Razy utopiony 1
Szczêœcie 300
Liczba zjedzonych posi³ków 101
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 2
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 234 próbach
42.31%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 15 out of 50
30%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 1
Najdalszy skok na rowerze 108.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 85%
Seksapil 42%
Musku³y 84%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 15%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 34.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 31
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 33.96%
Utrzymane terytoria 18
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 26
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 63
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1245
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 401 780,00
Kasa wydana na modê $832,00
Kasa wydana na tatua¿e $250,00
Kasa wydana na fryzjera $1 880,00
Kasa wydana na dziwki $126,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $10 100,00
Kasa wydana na jedzenie $948,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 414 390,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $582 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $236 008,00
Kasa wygrana w kasynach $83 296,00
Kasa przegrana w kasynach $152 712,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $75 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $40 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18838 z 34166
55.14%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 366
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3195
Ludzie zniszczeni przez innych 861
Zniszczeni kryminaliœci 31
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1146
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2642
Zniszczone pojazdy ziemne 1197
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 123
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 762 763,00
Liczba przebitych kó³ 254
Liczba strza³ów w g³owê 633
Wywo³ane po¿ary 997
Policja
Iloœæ ³apówek 22
Liczba zdobytych gwiazdek 562
Liczba straconych gwiazdek 322
EfektywnoϾ 42.31%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 346.67ft
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 467º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2020.92ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 239.06ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 109.54ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:19
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5786715.99ft
Dystans pokonany na nogach 803929.81ft
Dystans pokonany wp³aw 70179.38ft
Dystans pokonany samochodem 2238639.25ft
Dystans pokonany rowerem 156396.42ft
Dystans pokonany motocyklem 1226244.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 258902.13ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 317711.19ft
Dystans pokonany samolotem 714713.31ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 1:55
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 8
Ludzie uratowani w misji medyka 73
Kasa zarobiona w taksówce $116,00
Podwiezieni pasa¿erowie 4
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 22
Pstrykniête zdjêcia 65
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:41
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:10
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:29
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!