About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DavidJustice
Last Updated: 07/09/05 21:04
Viewed 3453 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10974)
Ostatnia Wykonana Misja Heli Hell
Czas grania 72:28
Miniête dni w grze 329 dni
Iloœæ zapisañ gry 591
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 92
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 170 próbach
85.29%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 4%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 57
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 51
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 93
Zabici zrekrutowani 54
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 83
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1817
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $109 034,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $50,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $767,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $109 851,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 000 100,00
Kasa wygrana w kasynach $10 973 800,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23942 z 34956
68.49%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 435
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3800
Ludzie zniszczeni przez innych 614
Zniszczeni kryminaliœci 104
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1751
Zabicia od ostatniego zapisania gry 2
Zanotowane zabójstwa 3286
Zniszczone pojazdy ziemne 1105
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 121
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 868 927,00
Liczba przebitych kó³ 225
Liczba strza³ów w g³owê 940
Wywo³ane po¿ary 1315
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 670
Liczba straconych gwiazdek 378
EfektywnoϾ 85.29%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 2933.33ft
Najwy¿szy skok 19
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 491º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 358.63ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:17
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 313.11ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:52
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10612359.97ft
Dystans pokonany na nogach 1204352.38ft
Dystans pokonany wp³aw 74532.34ft
Dystans pokonany samochodem 5614584.50ft
Dystans pokonany rowerem 331882.69ft
Dystans pokonany motocyklem 2027093.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 141187.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 7675.48ft
Dystans pokonany helikopterem 271632.59ft
Dystans pokonany samolotem 805572.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 115683.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 18163.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 16:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:15
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:04
Czas lotu 1:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $20 055,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $27 180,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $6 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:31
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 32
BMX Najlepszy czas 9:52
NRG-500 Najlepszy czas 8:00
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:51
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:46
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:25
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:02
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:43
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:48
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:56
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 2:28
Najlepszy czas w Barnstorming 5:49
Najlepszy czas w Military Service 6:20
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:22
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:39
Najlepszy czas w Heli Hell 6:29

Get Stats Like These!