About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Defcon
Last Updated: 07/13/05 00:05
Viewed 3024 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 78.07%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10634)
Paskutinë Pereita Misija Cut Throat Business
Þaidimo laikas 73:54
Þaidime praëjusios dienos 226 dienos
Þaidimas iðsaugotas 148
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 110
Perdaþyti automobiliai 116
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
108 ið 179 bandymø
60.34%
Perpurkðti grafitai 47 out of 100
47%
Nuotraukos 7 out of 50
14%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 23 out of 50
46%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 25
Tolimiausias metimas 121.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5520
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 38%
Raumenys 96%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 51
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 26
Aplankytos prostitutës 16
Progresas su Denise 99.00%
Progresas su Michelle 76.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 26.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 50.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 31
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 19.30%
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 32
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 61
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1824
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $89.420,00
Mados biudþetas $100.167,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.050,00
Kirpyklø biudþetas $1.550,00
Prostituèiø biudþetas $410,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $114.774,00
Maisto biudþetas $960,00
Visas apsipirkimo biudþetas $297.671,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $22.396.860,00
Loðimuose laimëti pinigai $25.382.472,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.640.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $680.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19503 ið 23178
84.14%
Sunaudota sprogmenø (kg) 76
Tavo nuþudyti þmonës 4040
Kitø nuþudyti þmonës 606
Nuþudyti nusikaltëliai 538
Nuþudyti gaujø nariai 1710
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3610
Sunaikinti automobiliai/motociklai 740
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 125
Pridaryta þalos uþ $4.197.598,00
Perðautos padangos 310
Ðûviai á galvà 1491
Sukelti gaisrai 491
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 387
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 294
Paisekimas 60.34%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1102º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.76ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 129.09ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 36.68ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:15
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:15
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8821069.16ft
Pësèiomis nueita 791332.81ft
Plaukte nuplaukta 11807.32ft
Automobiliu nuvaþiuota 4916288.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 181369.52ft
Motociklu nuvaþiuota 1860358.75ft
Laivu nuplaukta 113158.89ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 9002.81ft
Sraigtasparniu nuskrista 178128.89ft
Lëktuvu nuskrista 718655.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 23090.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 17876.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:13
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:07
Laikas su raketine kuprine 1:05
Skrydþiø laikas 1:28
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 41
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 444
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 87
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $8.515,00
Nuveþti keleiviai 25
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 23 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 40
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 6
Geriausias laikas - Little Loop 1:04
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:47
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:33
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 4
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!