About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Devil_Driver
Last Updated: 07/02/05 04:24
Viewed 3147 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 48.66%
Nusikaltëlio reitingas Vic (2)
Paskutinë Pereita Misija Puncture Wounds
Þaidimo laikas 37:54
Þaidime praëjusios dienos 156 dienos
Þaidimas iðsaugotas 115
Apsilankymai ligoninëje 62
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 132
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta Vehicle Resprays
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
75 ið 150 bandymø
50%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 1030
Þaidëjo statistikos
Storumas 31%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 75%
Seksualumas 29%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 93%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 26.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 46
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 33
Viso nuþudyta gaujø nariø 110
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1860
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $4.217,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.060,00
Kirpyklø biudþetas $1.330,00
Prostituèiø biudþetas $30,00
Striptizo klubø biudþetas $200,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $46.575,00
Maisto biudþetas $1.142,00
Visas apsipirkimo biudþetas $48.824,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $700.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19104 ið 29369
65.05%
Sunaudota sprogmenø (kg) 188
Tavo nuþudyti þmonës 3180
Kitø nuþudyti þmonës 547
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 1805
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1645
Sunaikinti automobiliai/motociklai 310
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 93
Pridaryta þalos uþ $1.567.564,00
Perðautos padangos 164
Ðûviai á galvà 475
Sukelti gaisrai 629
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 493
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 265
Paisekimas 50%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6356.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 215
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1237º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2489.86ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 250.23ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 186.62ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:37
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4867736.04ft
Pësèiomis nueita 489245.19ft
Plaukte nuplaukta 27647.65ft
Automobiliu nuvaþiuota 2507783.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 46477.39ft
Motociklu nuvaþiuota 1015950.50ft
Laivu nuplaukta 23707.60ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 49139.29ft
Lëktuvu nuskrista 547488.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 157220.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3076.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 20:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:48
Laikas su raketine kuprine 0:12
Skrydþiø laikas 0:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $10.990,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 16
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:26
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!