About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Devil_Driver
Last Updated: 07/02/05 04:24
Viewed 3153 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 48.66%
Ranking kryminalny Vic (2)
Ostatnia Wykonana Misja Puncture Wounds
Czas grania 37:54
Miniête dni w grze 156 dni
Iloœæ zapisañ gry 115
Liczba odwiedzin w szpitalu 62
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 132
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów Vehicle Resprays
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
75 po 150 próbach
50%
Zamalowane tagi 13 out of 100
13%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 1030
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 31%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 75%
Seksapil 29%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 93%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 17
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 26.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 43
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 46
Zabici zrekrutowani 33
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 110
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1860
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $4 217,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 060,00
Kasa wydana na fryzjera $1 330,00
Kasa wydana na dziwki $30,00
Kasa wydana na klub striptizerski $200,00
Kasa wydana na tuning aut $46 575,00
Kasa wydana na jedzenie $1 142,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $48 824,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $700 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19104 z 29369
65.05%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 188
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3180
Ludzie zniszczeni przez innych 547
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1805
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1645
Zniszczone pojazdy ziemne 310
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 93
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 567 564,00
Liczba przebitych kó³ 164
Liczba strza³ów w g³owê 475
Wywo³ane po¿ary 629
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 493
Liczba straconych gwiazdek 265
EfektywnoϾ 50%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6356.67ft
Najwy¿szy skok 215
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1237º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2489.86ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 250.23ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 186.62ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:18
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:37
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4867736.04ft
Dystans pokonany na nogach 489245.19ft
Dystans pokonany wp³aw 27647.65ft
Dystans pokonany samochodem 2507783.50ft
Dystans pokonany rowerem 46477.39ft
Dystans pokonany motocyklem 1015950.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 23707.60ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 49139.29ft
Dystans pokonany samolotem 547488.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 157220.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3076.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:48
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:12
Czas lotu 0:49
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 990,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 16
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:26
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!