About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DmaxDman
Last Updated: 07/10/05 16:32
Viewed 3116 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12042)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 87:12
Þaidime praëjusios dienos 417 dienos
Þaidimas iðsaugotas 744
Apsilankymai ligoninëje 22
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 71
Perdaþyti automobiliai 74
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 270 bandymø
53.33%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 48.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3450
Þaidëjo statistikos
Storumas 31%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 75%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 51%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 36
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 23
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 27.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 93.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 56
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 32
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 92
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2088
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $172.300,00
Mados biudþetas $44.913,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.584,00
Kirpyklø biudþetas $1.210,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $196.690,00
Maisto biudþetas $530,00
Visas apsipirkimo biudþetas $404.677,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $510.043,00
Loðimuose laimëti pinigai $745.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 14
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.600,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.420,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
31045 ið 36763
84.45%
Sunaudota sprogmenø (kg) 159
Tavo nuþudyti þmonës 5292
Kitø nuþudyti þmonës 810
Nuþudyti nusikaltëliai 126
Nuþudyti gaujø nariai 2025
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4025
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1524
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 178
Pridaryta þalos uþ $6.351.304,00
Perðautos padangos 469
Ðûviai á galvà 1496
Sukelti gaisrai 1229
Policija
policijos kyðiai 28
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 958
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 573
Paisekimas 53.33%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 961º
Rasti unikalûs ðuoliai 23 out of 70
32.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2626.72ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:27
Toliausiai ant priekinio rato 476.69ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:21
Toliausiai dviem ratais 213.06ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:25
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:25
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14277189.29ft
Pësèiomis nueita 1127523.75ft
Plaukte nuplaukta 41854.05ft
Automobiliu nuvaþiuota 6712866.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 506612.38ft
Motociklu nuvaþiuota 3080554.25ft
Laivu nuplaukta 292520.09ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 576168.56ft
Lëktuvu nuskrista 1864706.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 35443.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 38940.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:30
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 17:28
Laikas su raketine kuprine 0:49
Skrydþiø laikas 3:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $11.574,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.750,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 20:21
Pristatyti siuntiniai 67
Padarytos nuotraukos 185
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 35
BMX geriausias laikas 2:26
NRG-500 geriausias laikas 2:15
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:40
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:53
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:38
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:24
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:09
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:47
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:30
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:05
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:37
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:05
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:13
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:20
Geriausias laikas - World War Aces 2:13
Geriausias laikas - Barnstorming 5:25
Geriausias laikas - Military Service 4:30
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:06
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:14
Geriausias laikas - Heli Hell 5:22

Get Stats Like These!