About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DmaxDman
Last Updated: 07/10/05 16:32
Viewed 3114 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12042)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 87:12
Miniête dni w grze 417 dni
Iloœæ zapisañ gry 744
Liczba odwiedzin w szpitalu 22
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 71
Przemalowania samochodów 74
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 270 próbach
53.33%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 48.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 31%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 51%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 36
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 23
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 27.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 93.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 56
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 32
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 92
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2088
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $172 300,00
Kasa wydana na modê $44 913,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 584,00
Kasa wydana na fryzjera $1 210,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $196 690,00
Kasa wydana na jedzenie $530,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $404 677,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $510 043,00
Kasa wygrana w kasynach $745 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25 000,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 14
Kasa zarobiona na w³amaniach $2 600,00
Najwiêkszy ³up $2 420,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
31045 z 36763
84.45%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 159
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5292
Ludzie zniszczeni przez innych 810
Zniszczeni kryminaliœci 126
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2025
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4025
Zniszczone pojazdy ziemne 1524
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 178
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 351 304,00
Liczba przebitych kó³ 469
Liczba strza³ów w g³owê 1496
Wywo³ane po¿ary 1229
Policja
Iloœæ ³apówek 28
Liczba zdobytych gwiazdek 958
Liczba straconych gwiazdek 573
EfektywnoϾ 53.33%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 961º
Unikalne skoki znalezione 23 out of 70
32.86%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2626.72ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:27
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 476.69ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 213.06ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 10:25
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 10:25
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14277189.29ft
Dystans pokonany na nogach 1127523.75ft
Dystans pokonany wp³aw 41854.05ft
Dystans pokonany samochodem 6712866.50ft
Dystans pokonany rowerem 506612.38ft
Dystans pokonany motocyklem 3080554.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 292520.09ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 576168.56ft
Dystans pokonany samolotem 1864706.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 35443.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 38940.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 17:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:49
Czas lotu 3:59
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $11 574,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 750,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:21
Dostarczone paczki 67
Pstrykniête zdjêcia 185
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 35
BMX Najlepszy czas 2:26
NRG-500 Najlepszy czas 2:15
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:40
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:38
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:24
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:09
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:05
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:37
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:13
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:20
Najlepszy czas w World War Aces 2:13
Najlepszy czas w Barnstorming 5:25
Najlepszy czas w Military Service 4:30
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:06
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:14
Najlepszy czas w Heli Hell 5:22

Get Stats Like These!