About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DoXoN
Last Updated: 07/19/05 19:03
Viewed 3089 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 9.63%
Nusikaltëlio reitingas Playa Partner (1129)
Paskutinë Pereita Misija Robbing Uncle Sam
Þaidimo laikas 17:31
Þaidime praëjusios dienos 72 dienos
Þaidimas iðsaugotas 68
Apsilankymai ligoninëje 18
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $250.00
Suvalgyti patiekalai 24
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
13 ið 35 bandymø
37.14%
Perpurkðti grafitai 27 von 100
27%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 0 von 50
0%
Surinktos kriauklës 2 von 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris -1073741824kgs
Sunkiausi svarmenys -2147483648kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 9.00m
paskutinis ðokiø rezultatas 4450
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 28%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 11%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 8%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 45%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai $250.00
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Schlecht
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Schlecht
M4 Schlecht
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 11
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 429
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $970,00
Tatuiruoèiø biudþetas $495,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $300,00
Maisto biudþetas $232,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.097,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $40.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $600,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2934 ið 4260
68.87%
Sunaudota sprogmenø (kg) 36
Tavo nuþudyti þmonës 1049
Kitø nuþudyti þmonës 208
Nuþudyti nusikaltëliai 9
Nuþudyti gaujø nariai 361
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 587
Sunaikinti automobiliai/motociklai 63
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $226.686,00
Perðautos padangos 57
Ðûviai á galvà 535
Sukelti gaisrai 12
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 227
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 146
Paisekimas 37.14%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 68.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 239º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 von 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 von 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 25.89m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 500612.78m
Pësèiomis nueita 100755.76m
Plaukte nuplaukta 877.90m
Automobiliu nuvaþiuota 224477.23m
Dviraèiu nuvaþiuota 8104.28m
Motociklu nuvaþiuota 140959.61m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 3929.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 21509.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:58
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 17:42
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 10
Uþgesinti gaisrai 64
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 1
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!