About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DoXoN
Last Updated: 07/19/05 19:03
Viewed 3075 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 9.63%
Ranking kryminalny Playa Partner (1129)
Ostatnia Wykonana Misja Robbing Uncle Sam
Czas grania 17:31
Miniête dni w grze 72 dni
Iloœæ zapisañ gry 68
Liczba odwiedzin w szpitalu 18
Razy utopiony 0
Szczêœcie $250.00
Liczba zjedzonych posi³ków 24
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
13 po 35 próbach
37.14%
Zamalowane tagi 27 von 100
27%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 0 von 50
0%
Zebrane ostrygi 2 von 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach -2147483648kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 9.00m
Ostatni wynik w tañczeniu 4450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 28%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 11%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 8%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 45%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard $250.00
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Schlecht
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Schlecht
M4 Schlecht
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 11
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 429
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $970,00
Kasa wydana na tatua¿e $495,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $300,00
Kasa wydana na jedzenie $232,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 097,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $40 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $600,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2934 z 4260
68.87%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 36
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1049
Ludzie zniszczeni przez innych 208
Zniszczeni kryminaliœci 9
Zniszczeni cz³onkowie gangów 361
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 587
Zniszczone pojazdy ziemne 63
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 0
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $226 686,00
Liczba przebitych kó³ 57
Liczba strza³ów w g³owê 535
Wywo³ane po¿ary 12
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 227
Liczba straconych gwiazdek 146
EfektywnoϾ 37.14%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 68.00m
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 239º
Unikalne skoki znalezione 12 von 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 7 von 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 25.89m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 500612.78m
Dystans pokonany na nogach 100755.76m
Dystans pokonany wp³aw 877.90m
Dystans pokonany samochodem 224477.23m
Dystans pokonany rowerem 8104.28m
Dystans pokonany motocyklem 140959.61m
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 0.00m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 3929.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 21509.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:58
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 17:42
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 3
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 10
Ugaszone po¿ary 64
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 1
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!