About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [email protected]
Last Updated: 06/20/05 12:39
Viewed 3621 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.26%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7180)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 43:38
Þaidime praëjusios dienos 188 dienos
Þaidimas iðsaugotas 184
Apsilankymai ligoninëje 61
Kelis kartus nuskæsta 3
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 60
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 3
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
112 ið 247 bandymø
45.34%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 18
Tolimiausias metimas 100.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3510
Þaidëjo statistikos
Storumas 22%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 12
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 17.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 14.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 29
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 39.62%
Priklausanèios teritorijos 21
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 96
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 56
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1061
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $183.840,00
Mados biudþetas $2.134,00
Tatuiruoèiø biudþetas $325,00
Kirpyklø biudþetas $1.875,00
Prostituèiø biudþetas $14,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.800,00
Maisto biudþetas $492,00
Visas apsipirkimo biudþetas $189.966,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.100,00
Nuosavybës biudþetas $708.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.175,00
Loðimuose laimëti pinigai $200,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $975,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15000 ið 25685
58.4%
Sunaudota sprogmenø (kg) 116
Tavo nuþudyti þmonës 2845
Kitø nuþudyti þmonës 563
Nuþudyti nusikaltëliai 138
Nuþudyti gaujø nariai 984
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1885
Sunaikinti automobiliai/motociklai 732
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 140
Pridaryta þalos uþ $2.913.026,00
Perðautos padangos 151
Ðûviai á galvà 869
Sukelti gaisrai 635
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 460
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 288
Paisekimas 45.34%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1840.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 91
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 603º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1188.58ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:35
Toliausiai ant priekinio rato 238.47ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 380.26ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6074275.84ft
Pësèiomis nueita 613886.81ft
Plaukte nuplaukta 11887.91ft
Automobiliu nuvaþiuota 2693487.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 205624.89ft
Motociklu nuvaþiuota 1037995.06ft
Laivu nuplaukta 71306.65ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 228457.78ft
Lëktuvu nuskrista 1137649.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 39673.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 34306.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:04
Laikas su raketine kuprine 0:13
Skrydþiø laikas 2:06
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 16
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 135
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 3
Uþgesinti gaisrai 6
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 48
Taksi uþdirbti pinigai $59,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:42
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:24
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:44
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:40
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:24
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:25
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!