About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ElBoricua
Last Updated: 08/03/05 00:47
Viewed 3583 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.19%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13967)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 51:32
Þaidime praëjusios dienos 199 dienos
Þaidimas iðsaugotas 280
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 47
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
101 ið 119 bandymø
84.87%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 81.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3560
Þaidëjo statistikos
Storumas 45%
Iðtvermë 60%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 21
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 26.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 28.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 78
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 82
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3032
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $124.080,00
Mados biudþetas $15.809,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.122,00
Kirpyklø biudþetas $3.180,00
Prostituèiø biudþetas $112,00
Striptizo klubø biudþetas $560,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.490,00
Maisto biudþetas $305,00
Visas apsipirkimo biudþetas $150.686,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $814.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $840.010,00
Loðimuose laimëti pinigai $9.300.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $7.860.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
53484 ið 96919
55.18%
Sunaudota sprogmenø (kg) 579
Tavo nuþudyti þmonës 6323
Kitø nuþudyti þmonës 831
Nuþudyti nusikaltëliai 85
Nuþudyti gaujø nariai 2954
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 6119
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1218
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 151
Pridaryta þalos uþ $7.390.210,00
Perðautos padangos 449
Ðûviai á galvà 1971
Sukelti gaisrai 878
Policija
policijos kyðiai 17
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 602
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 342
Paisekimas 84.87%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 450º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.72ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 244.80ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 36.87ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:59
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:59
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5827454.27ft
Pësèiomis nueita 1163371.63ft
Plaukte nuplaukta 13929.63ft
Automobiliu nuvaþiuota 3196659.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 27510.39ft
Motociklu nuvaþiuota 919894.06ft
Laivu nuplaukta 15842.31ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 54396.95ft
Lëktuvu nuskrista 428483.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 7366.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:43
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 93
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 7:47
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!