About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Emir
Last Updated: 12/16/05 18:25
Viewed 3632 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12159)
Paskutinë Pereita Misija Freeway
Þaidimo laikas 123:22
Þaidime praëjusios dienos 478 dienos
Þaidimas iðsaugotas 581
Apsilankymai ligoninëje 48
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 251
Perdaþyti automobiliai 72
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 20
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 495 bandymø
29.29%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 98.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6730
Þaidëjo statistikos
Storumas 19%
Iðtvermë 100%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 59
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 44
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 42.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 62
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 172
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 79
Viso nuþudyta gaujø nariø 123
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2024
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $323.220,00
Mados biudþetas $33.381,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.930,00
Kirpyklø biudþetas $2.600,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $300,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $20.915,00
Maisto biudþetas $2.431,00
Visas apsipirkimo biudþetas $386.027,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $20.696.008,00
Loðimuose laimëti pinigai $16.583.365,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $4.112.643,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 33
Parduota pavogtø dalykø 59
Vagystëmis uþdirbti pinigai $23.700,00
Didþiausias vagysèiø grobis $18.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25945 ið 30448
85.21%
Sunaudota sprogmenø (kg) 362
Tavo nuþudyti þmonës 4441
Kitø nuþudyti þmonës 834
Nuþudyti nusikaltëliai 115
Nuþudyti gaujø nariai 1935
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 2
Viso teisëtø nuþudymø 3636
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1120
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 129
Pridaryta þalos uþ $5.850.005,00
Perðautos padangos 288
Ðûviai á galvà 1564
Sukelti gaisrai 4848
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 756
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 535
Paisekimas 29.29%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 50
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1218º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 162.79ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 609775872.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 15211431.52ft
Pësèiomis nueita 2108282.75ft
Plaukte nuplaukta 25683.60ft
Automobiliu nuvaþiuota 6927733.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 823449.75ft
Motociklu nuvaþiuota 2512047.25ft
Laivu nuplaukta 161380.08ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 241.18ft
Sraigtasparniu nuskrista 1183070.00ft
Lëktuvu nuskrista 1380767.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 88776.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:48
Laikas su raketine kuprine 0:51
Skrydþiø laikas 4:56
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 252
Taksi uþdirbti pinigai $6.473,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.145,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 12
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $32.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 24:48
Pristatyti siuntiniai 263
Padarytos nuotraukos 81
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 27
BMX geriausias laikas 13:12
NRG-500 geriausias laikas 2:52
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:39
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:40
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:46
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:50
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:17
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:48
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:14
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:47
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:29
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:08
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:37
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 4:05
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:15
Geriausias laikas - World War Aces 8:09
Geriausias laikas - Barnstorming 5:51
Geriausias laikas - Military Service 25:59
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 8:42
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 11:00
Geriausias laikas - Heli Hell 12:50

Get Stats Like These!