About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Furism
Last Updated: 07/02/05 21:37
Viewed 43465 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (16941)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 38:46
Miniête dni w grze 155 dni
Iloœæ zapisañ gry 198
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 38
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 155 próbach
63.87%
Zamalowane tagi 40 out of 100
40%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 60lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3610
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 49%
Musku³y 88%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 73%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 78%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 5.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 25.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 52
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 73.58%
Utrzymane terytoria 39
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 39
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 48
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1836
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $935 220,00
Kasa wydana na modê $8 277,00
Kasa wydana na tatua¿e $320,00
Kasa wydana na fryzjera $160,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $322,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $944 299,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19898 z 32969
60.35%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 101
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3852
Ludzie zniszczeni przez innych 418
Zniszczeni kryminaliœci 20
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1788
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3385
Zniszczone pojazdy ziemne 724
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 144
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 946 186,00
Liczba przebitych kó³ 176
Liczba strza³ów w g³owê 1611
Wywo³ane po¿ary 439
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 315
Liczba straconych gwiazdek 167
EfektywnoϾ 63.87%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 220.00ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 497º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1435.49ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 100.17ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 36.56ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:17
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:58
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4797017.46ft
Dystans pokonany na nogach 420839.72ft
Dystans pokonany wp³aw 12195.70ft
Dystans pokonany samochodem 2415045.00ft
Dystans pokonany rowerem 33373.85ft
Dystans pokonany motocyklem 807347.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 76701.25ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 249195.09ft
Dystans pokonany samolotem 744943.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 37376.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:10
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:12
Czas lotu 1:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 14 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 20
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 17
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!