About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: HEAT
Last Updated: 06/24/05 11:52
Viewed 3803 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.29%
Ranking kryminalny Shooter (5695)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 34:21
Miniête dni w grze 121 dni
Iloœæ zapisañ gry 86
Liczba odwiedzin w szpitalu 27
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 74
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 168
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 149 próbach
65.1%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5060
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 95%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 36%
Musku³y 6%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 47%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 93%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 10.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 46
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 38
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 98
Zabici zrekrutowani 52
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 84
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1765
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $100 160,00
Kasa wydana na modê $635,00
Kasa wydana na tatua¿e $830,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $260,00
Kasa wydana na tuning aut $5 450,00
Kasa wydana na jedzenie $434,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $107 909,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $248 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $380,00
Kasa wygrana w kasynach $700,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $700,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12316 z 24129
51.04%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 122
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3390
Ludzie zniszczeni przez innych 411
Zniszczeni kryminaliœci 23
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1697
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2921
Zniszczone pojazdy ziemne 423
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 120
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 941 114,00
Liczba przebitych kó³ 198
Liczba strza³ów w g³owê 2350
Wywo³ane po¿ary 594
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 436
Liczba straconych gwiazdek 252
EfektywnoϾ 65.1%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 21
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 651º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 638.48ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 229.21ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 33.74ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:08
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:08
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3596079.51ft
Dystans pokonany na nogach 522456.44ft
Dystans pokonany wp³aw 10939.16ft
Dystans pokonany samochodem 1502442.00ft
Dystans pokonany rowerem 94253.25ft
Dystans pokonany motocyklem 860453.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 20206.26ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 98574.79ft
Dystans pokonany samolotem 460881.03ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 17693.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8180.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:18
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:48
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 0:58
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 2
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 12
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!