About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: HapiDjus
Last Updated: 07/08/05 13:25
Viewed 3635 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Shooter (6004)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 45:23
Miniête dni w grze 163 dni
Iloœæ zapisañ gry 149
Liczba odwiedzin w szpitalu 26
Razy utopiony 0
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 88
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
106 po 225 próbach
47.11%
Zamalowane tagi 26 out of 100
26%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 123.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5660
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 73%
Respekt 81%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 43%
Musku³y 33%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 99%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 93%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 12
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 59.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 13
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 24.53%
Utrzymane terytoria 13
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 24
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 31
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 569
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $57 140,00
Kasa wydana na modê $982,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 345,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 600,00
Kasa wydana na jedzenie $176,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $63 143,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $338 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 488,00
Kasa wygrana w kasynach $60 568,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $60 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 000,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 4
Kasa zarobiona na w³amaniach $320,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10637 z 18350
57.97%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 135
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2399
Ludzie zniszczeni przez innych 504
Zniszczeni kryminaliœci 28
Zniszczeni cz³onkowie gangów 479
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1565
Zniszczone pojazdy ziemne 713
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 108
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 111 653,00
Liczba przebitych kó³ 164
Liczba strza³ów w g³owê 694
Wywo³ane po¿ary 258
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 309
Liczba straconych gwiazdek 250
EfektywnoϾ 47.11%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 456.67ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 331º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2599.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 127.62ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 55.76ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5144977.73ft
Dystans pokonany na nogach 669775.06ft
Dystans pokonany wp³aw 15692.65ft
Dystans pokonany samochodem 2880903.75ft
Dystans pokonany rowerem 132286.44ft
Dystans pokonany motocyklem 944273.19ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 48650.16ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 112123.95ft
Dystans pokonany samolotem 296682.53ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 40060.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4530.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 16:28
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:15
Czas lotu 0:44
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 4
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 7
Ugaszone po¿ary 46
Najwy¿szy poziom jako medyk 10
Ludzie uratowani w misji medyka 55
Kasa zarobiona w taksówce $6 178,00
Podwiezieni pasa¿erowie 24
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 440,00
Poziom alfonsa 5
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:36
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:12
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:25
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!