About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hawku
Last Updated: 05/07/07 18:17
Viewed 3647 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas OG (210033)
Paskutinë Pereita Misija Bandito County
Þaidimo laikas 48:10
Þaidime praëjusios dienos 277 dienos
Þaidimas iðsaugotas 625
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 129
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 253 bandymø
56.92%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 18%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 54%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 1.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 30.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 33.96%
Priklausanèios teritorijos 18
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 57
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 32
Viso nuþudyta gaujø nariø 165
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 636
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $261.740,00
Mados biudþetas $15.720,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.632,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $60,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $68.208,00
Maisto biudþetas $1.284,00
Visas apsipirkimo biudþetas $346.934,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $253.744.640,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.192.401.536,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $119.880.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $9.990.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
26916 ið 38290
70.3%
Sunaudota sprogmenø (kg) 934
Tavo nuþudyti þmonës 3733
Kitø nuþudyti þmonës 530
Nuþudyti nusikaltëliai 146
Nuþudyti gaujø nariai 704
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3291
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1291
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 163
Pridaryta þalos uþ $5.958.706,00
Perðautos padangos 256
Ðûviai á galvà 965
Sukelti gaisrai 1220
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 808
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 300
Paisekimas 56.92%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 92
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1004º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 566.80ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 309.15ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:13
Toliausiai dviem ratais 178.84ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:13
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7598464.17ft
Pësèiomis nueita 693980.00ft
Plaukte nuplaukta 20731.02ft
Automobiliu nuvaþiuota 3991493.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 287002.44ft
Motociklu nuvaþiuota 1148773.88ft
Laivu nuplaukta 59315.72ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 457933.47ft
Lëktuvu nuskrista 794131.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 131026.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14076.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 16:50
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:26
Laikas su raketine kuprine 0:22
Skrydþiø laikas 2:13
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 15
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 114
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $30.250,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.095,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 4
Karjere uþtruktas laikas 20:12
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 110
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 37
BMX geriausias laikas 2:33
NRG-500 geriausias laikas 2:08
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:22
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:42
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:58
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 1:52
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:01
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 2:50
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:46
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:46
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:39
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 4:28
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:07
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 2:11
Geriausias laikas - Barnstorming 4:59
Geriausias laikas - Military Service 5:21
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:10
Geriausias laikas - Heli Hell 5:09

Get Stats Like These!