About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hawku
Last Updated: 05/07/07 18:17
Viewed 3648 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny OG (210033)
Ostatnia Wykonana Misja Bandito County
Czas grania 48:10
Miniête dni w grze 277 dni
Iloœæ zapisañ gry 625
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 129
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 253 próbach
56.92%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 18%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 54%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 1.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 30.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 33.96%
Utrzymane terytoria 18
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 57
Zabici zrekrutowani 32
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 165
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 636
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $261 740,00
Kasa wydana na modê $15 720,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 632,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $60,00
Kasa wydana na tuning aut $68 208,00
Kasa wydana na jedzenie $1 284,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $346 934,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $253 744 640,00
Kasa wygrana w kasynach $1 192 401 536,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 880 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 990 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
26916 z 38290
70.3%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 934
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3733
Ludzie zniszczeni przez innych 530
Zniszczeni kryminaliœci 146
Zniszczeni cz³onkowie gangów 704
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3291
Zniszczone pojazdy ziemne 1291
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 163
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 958 706,00
Liczba przebitych kó³ 256
Liczba strza³ów w g³owê 965
Wywo³ane po¿ary 1220
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 808
Liczba straconych gwiazdek 300
EfektywnoϾ 56.92%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 92
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1004º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 566.80ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 309.15ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 178.84ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:13
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7598464.17ft
Dystans pokonany na nogach 693980.00ft
Dystans pokonany wp³aw 20731.02ft
Dystans pokonany samochodem 3991493.25ft
Dystans pokonany rowerem 287002.44ft
Dystans pokonany motocyklem 1148773.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 59315.72ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 457933.47ft
Dystans pokonany samolotem 794131.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 131026.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14076.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 16:50
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:22
Czas lotu 2:13
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 15
Kryminaliœci zabici w Vigilante 114
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $30 250,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 095,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 4
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:12
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 110
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 37
BMX Najlepszy czas 2:33
NRG-500 Najlepszy czas 2:08
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:42
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 1:52
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:01
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 2:50
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:33
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:46
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:46
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:12
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:39
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:28
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:07
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 2:11
Najlepszy czas w Barnstorming 4:59
Najlepszy czas w Military Service 5:21
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:27
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:10
Najlepszy czas w Heli Hell 5:09

Get Stats Like These!