About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Heaver
Last Updated: 07/26/05 17:25
Viewed 4076 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.82%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8509)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 36:31
Þaidime praëjusios dienos 155 dienos
Þaidimas iðsaugotas 204
Apsilankymai ligoninëje 16
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $100000.00
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 126 bandymø
76.98%
Perpurkðti grafitai 6 von 100
6%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 1 von 50
2%
Surinktos kriauklës 1 von 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris -1073741824kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0.60m
paskutinis ðokiø rezultatas 2270
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 36%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 22%
Raumenys 89%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 38%
Skraidymo gabumai 60%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai $100000.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 15
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 66.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 66
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 94.44%
Priklausanèios teritorijos 51
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 51
Verbuoti gaujos nariai 93
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 31
Viso nuþudyta gaujø nariø 81
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2437
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.720,00
Mados biudþetas $170,00
Tatuiruoèiø biudþetas $220,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $92,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $309,00
Visas apsipirkimo biudþetas $4.569,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $266.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.923.144,00
Loðimuose laimëti pinigai $6.483.248,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14582 ið 26374
55.29%
Sunaudota sprogmenø (kg) 93
Tavo nuþudyti þmonës 3917
Kitø nuþudyti þmonës 509
Nuþudyti nusikaltëliai 33
Nuþudyti gaujø nariai 2335
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3421
Sunaikinti automobiliai/motociklai 516
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 117
Pridaryta þalos uþ $1.488.530,00
Perðautos padangos 157
Ðûviai á galvà 2192
Sukelti gaisrai 524
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 357
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 278
Paisekimas 76.98%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 67.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 427º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 von 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 von 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 321.98m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:25
Toliausiai ant priekinio rato 64.76m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:04
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:04
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1266075.1m
Pësèiomis nueita 165622.95m
Plaukte nuplaukta 3626.61m
Automobiliu nuvaþiuota 548840.81m
Dviraèiu nuvaþiuota 12008.63m
Motociklu nuvaþiuota 379332.47m
Laivu nuplaukta 16003.21m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 24661.20m
Lëktuvu nuskrista 113453.22m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 1615.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 911.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:03
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:06
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 3
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 35
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 23
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 7
Geriausias laikas - dirt track 6:06
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!