About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hellfire
Last Updated: 06/26/05 12:05
Viewed 3633 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 69.52%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7040)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 43:12
Þaidime praëjusios dienos 181 dienos
Þaidimas iðsaugotas 264
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 143
Perdaþyti automobiliai 24
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
109 ið 147 bandymø
74.15%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3860
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 50%
Raumenys 98%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 60%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 55%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 55
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 55
Verbuoti gaujos nariai 139
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 85
Viso nuþudyta gaujø nariø 116
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1793
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $107.260,00
Mados biudþetas $465,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.070,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $21.712,00
Maisto biudþetas $286,00
Visas apsipirkimo biudþetas $129.843,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.100,00
Nuosavybës biudþetas $543.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13922 ið 29583
47.06%
Sunaudota sprogmenø (kg) 95
Tavo nuþudyti þmonës 3219
Kitø nuþudyti þmonës 524
Nuþudyti nusikaltëliai 25
Nuþudyti gaujø nariai 1709
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2741
Sunaikinti automobiliai/motociklai 523
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $1.555.169,00
Perðautos padangos 137
Ðûviai á galvà 1706
Sukelti gaisrai 518
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 275
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 204
Paisekimas 74.15%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 273.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 408º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 4808.90ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:19
Toliausiai ant priekinio rato 302.01ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 192.80ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:14
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:14
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4656107.52ft
Pësèiomis nueita 617425.56ft
Plaukte nuplaukta 18522.35ft
Automobiliu nuvaþiuota 2355001.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 316664.41ft
Motociklu nuvaþiuota 725147.50ft
Laivu nuplaukta 40533.04ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 67049.72ft
Lëktuvu nuskrista 478963.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 35060.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1740.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:17
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:26
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:47
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.200,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 64
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 2:37
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:45
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:18
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:11
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:24
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:07
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:20
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:44
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:56
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!