About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hellfire
Last Updated: 06/26/05 12:05
Viewed 3764 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 69.52%
Ranking kryminalny Shooter (7040)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 43:12
Miniête dni w grze 181 dni
Iloœæ zapisañ gry 264
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 143
Przemalowania samochodów 24
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
109 po 147 próbach
74.15%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3860
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 50%
Musku³y 98%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 60%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 55%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 55
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 55
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 139
Zabici zrekrutowani 85
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 116
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1793
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $107 260,00
Kasa wydana na modê $465,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 070,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $21 712,00
Kasa wydana na jedzenie $286,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $129 843,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $543 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13922 z 29583
47.06%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 95
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3219
Ludzie zniszczeni przez innych 524
Zniszczeni kryminaliœci 25
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1709
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2741
Zniszczone pojazdy ziemne 523
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 555 169,00
Liczba przebitych kó³ 137
Liczba strza³ów w g³owê 1706
Wywo³ane po¿ary 518
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 275
Liczba straconych gwiazdek 204
EfektywnoϾ 74.15%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 273.33ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 408º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4808.90ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:19
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 302.01ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 192.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:14
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:14
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4656107.52ft
Dystans pokonany na nogach 617425.56ft
Dystans pokonany wp³aw 18522.35ft
Dystans pokonany samochodem 2355001.00ft
Dystans pokonany rowerem 316664.41ft
Dystans pokonany motocyklem 725147.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 40533.04ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 67049.72ft
Dystans pokonany samolotem 478963.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 35060.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1740.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:17
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 0:47
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 200,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 64
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:37
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:45
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:18
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:11
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:24
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:47
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:44
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:07
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:20
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:44
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:56
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!