About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hellrasier
Last Updated: 06/20/05 17:32
Viewed 3797 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8802)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 57:39
Þaidime praëjusios dienos 221 dienos
Þaidimas iðsaugotas 292
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 73
Perdaþyti automobiliai 51
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 1
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 189 bandymø
76.19%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 178.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4130
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 32
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 30
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 31.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 84.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 37
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 69.81%
Priklausanèios teritorijos 37
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 37
Verbuoti gaujos nariai 25
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 83
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1461
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $75.240,00
Mados biudþetas $7.577,00
Tatuiruoèiø biudþetas $995,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $320,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $181.799,00
Maisto biudþetas $672,00
Visas apsipirkimo biudþetas $251.833,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $8.150,00
Loðimuose laimëti pinigai $11.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22484 ið 27168
82.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 125
Tavo nuþudyti þmonës 3603
Kitø nuþudyti þmonës 405
Nuþudyti nusikaltëliai 147
Nuþudyti gaujø nariai 1458
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2938
Sunaikinti automobiliai/motociklai 879
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 104
Pridaryta þalos uþ $4.229.818,00
Perðautos padangos 141
Ðûviai á galvà 634
Sukelti gaisrai 744
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 415
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 257
Paisekimas 76.19%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 49
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1700º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 812.59ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 270.62ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 329162016.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:53
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:53
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8241602.95ft
Pësèiomis nueita 570188.88ft
Plaukte nuplaukta 30203.60ft
Automobiliu nuvaþiuota 3891624.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 252820.52ft
Motociklu nuvaþiuota 1677278.88ft
Laivu nuplaukta 64415.80ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 829645.56ft
Lëktuvu nuskrista 862651.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 32970.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 29803.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:14
Laikas su raketine kuprine 0:29
Skrydþiø laikas 3:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 115
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.454,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.375,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:17
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 233
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 51
BMX geriausias laikas 2:08
NRG-500 geriausias laikas 2:03
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:29
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:39
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:24
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:13
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:14
Geriausias laikas - World War Aces 2:36
Geriausias laikas - Barnstorming 4:48
Geriausias laikas - Military Service 6:29
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:16
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:02
Geriausias laikas - Heli Hell 4:31

Get Stats Like These!