About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hempstar
Last Updated: 07/11/05 03:02
Viewed 4240 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 17.65%
Nusikaltëlio reitingas Homie (2084)
Paskutinë Pereita Misija Gray Imports
Þaidimo laikas 11:50
Þaidime praëjusios dienos 46 dienos
Þaidimas iðsaugotas 68
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 53
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
24 ið 27 bandymø
88.89%
Perpurkðti grafitai 19 out of 100
19%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 23
Tolimiausias metimas 112.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3020
Þaidëjo statistikos
Storumas 21%
Iðtvermë 100%
Pagarba 98%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 43%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 4%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 10%
Dviraèiø vairavimo gabumai 80%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 32
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 81.13%
Priklausanèios teritorijos 43
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 43
Verbuoti gaujos nariai 1
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 29
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1024
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $66.500,00
Mados biudþetas $1.397,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.250,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $418,00
Visas apsipirkimo biudþetas $69.565,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $143.830,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.663.105,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.340.580,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11986 ið 13118
91.37%
Sunaudota sprogmenø (kg) 10
Tavo nuþudyti þmonës 1224
Kitø nuþudyti þmonës 166
Nuþudyti nusikaltëliai 1
Nuþudyti gaujø nariai 997
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1161
Sunaikinti automobiliai/motociklai 88
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $467.700,00
Perðautos padangos 235
Ðûviai á galvà 715
Sukelti gaisrai 16
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 85
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 74
Paisekimas 88.89%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 163.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 276º
Rasti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3868.51ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:27
Toliausiai ant priekinio rato 73.45ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:15
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1074406.31ft
Pësèiomis nueita 244430.55ft
Plaukte nuplaukta 111.94ft
Automobiliu nuvaþiuota 449884.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 138978.69ft
Motociklu nuvaþiuota 119380.06ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 9336.86ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 94483.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 17800.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:02
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $254,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!