About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Herwey
Last Updated: 03/09/07 22:03
Viewed 4113 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 96.79%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9016)
Ostatnia Wykonana Misja Barnstorming
Czas grania 73:11
Miniête dni w grze 259 dni
Iloœæ zapisañ gry 275
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 150
Przemalowania samochodów 55
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
139 po 350 próbach
39.71%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 de 50
100%
Zebrane podkowy 50 de 50
100%
Zebrane ostrygi 50 de 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4280
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 34%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Capitán
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 34.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 69
Zabici zrekrutowani 69
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 85
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 782
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Families de Grove Street
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $906 220,00
Kasa wydana na modê $95,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 265,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $47 859,00
Kasa wydana na jedzenie $1 440,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $955 029,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $363 780,00
Kasa wygrana w kasynach $2 615 685,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 363 025,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23395 z 33249
70.36%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 237
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3199
Ludzie zniszczeni przez innych 701
Zniszczeni kryminaliœci 122
Zniszczeni cz³onkowie gangów 729
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2729
Zniszczone pojazdy ziemne 1149
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 109
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 793 588,00
Liczba przebitych kó³ 245
Liczba strza³ów w g³owê 960
Wywo³ane po¿ary 314
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 655
Liczba straconych gwiazdek 327
EfektywnoϾ 39.71%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial doble
Najd³uszy skok 1874.00m
Najwy¿szy skok 136
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1174º
Unikalne skoki znalezione 70 de 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 de 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 156.21m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 62.43m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 3.39m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:44
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:57
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3109441.07m
Dystans pokonany na nogach 207734.28m
Dystans pokonany wp³aw 13244.18m
Dystans pokonany samochodem 1586437.13m
Dystans pokonany rowerem 64414.51m
Dystans pokonany motocyklem 810085.88m
Dystans pokonany ³odzi¹ 56805.62m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.01m
Dystans pokonany helikopterem 104694.01m
Dystans pokonany samolotem 244466.45m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 16180.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 5379.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:36
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:56
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:13
Czas lotu 2:08
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 88
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 390
Kasa zarobiona w taksówce $12 014,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 415,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $15 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 de 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:27
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 86
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 32
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:55
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:32
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:44
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:45
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:00
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:00
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:57
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:41
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:27
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:13
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:31
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:22
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:36
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:22
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:33
Najlepszy czas w World War Aces 3:10
Najlepszy czas w Barnstorming 11:12
Najlepszy czas w Military Service 7:25
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:49
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:14
Najlepszy czas w Heli Hell 13:06

Get Stats Like These!