About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: HinGTA
Last Updated: 10/16/05 09:27
Viewed 3946 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 71.12%
Ranking kryminalny Shooter (7343)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 48:39
Miniête dni w grze 194 dni
Iloœæ zapisañ gry 289
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 16
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 159 próbach
71.07%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 68.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4960
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 21%
Wytrzyma³oœæ 72%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 20%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 88%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 26
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 35.00%
Postêp z Millie 65.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 55
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 55
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 150
Zabici zrekrutowani 79
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 113
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1881
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $105 940,00
Kasa wydana na modê $3 012,00
Kasa wydana na tatua¿e $551,00
Kasa wydana na fryzjera $230,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $154 923,00
Kasa wydana na jedzenie $110,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $257 816,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $556 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 250,00
Kasa wygrana w kasynach $12 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13742 z 26511
51.84%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 84
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3230
Ludzie zniszczeni przez innych 527
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1813
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2957
Zniszczone pojazdy ziemne 648
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 105
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 165 473,00
Liczba przebitych kó³ 164
Liczba strza³ów w g³owê 1615
Wywo³ane po¿ary 566
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 314
Liczba straconych gwiazdek 227
EfektywnoϾ 71.07%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 370.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 324º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 437.02ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 145.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 67.07ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:21
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:21
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6785362.68ft
Dystans pokonany na nogach 642438.69ft
Dystans pokonany wp³aw 10847.92ft
Dystans pokonany samochodem 4466157.00ft
Dystans pokonany rowerem 77426.77ft
Dystans pokonany motocyklem 984062.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 25023.17ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 6788.01ft
Dystans pokonany helikopterem 120272.50ft
Dystans pokonany samolotem 408576.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 41750.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2020.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:50
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:21
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 0:54
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 780,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 7
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 62
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:42
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:43
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:12
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:36
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:58
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:02
Najlepsza pozycja w Dam Rider 4
Najlepszy czas w Dam Rider 2:32
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:32
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!