About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hipnotic
Last Updated: 08/28/05 12:42
Viewed 3786 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 95.72%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (25228)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 86:21
Þaidime praëjusios dienos 379 dienos
Þaidimas iðsaugotas 656
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 126
Perdaþyti automobiliai 36
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
136 ið 175 bandymø
77.71%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 94.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6630
Þaidëjo statistikos
Storumas 18%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 43%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 78
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 52
Aplankytos prostitutës 12
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 82
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 141
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 62
Viso nuþudyta gaujø nariø 182
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3009
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.265.100,00
Mados biudþetas $30.576,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.575,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $310,00
Striptizo klubø biudþetas $540,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $14.345,00
Maisto biudþetas $813,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.313.109,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $11.054.500,00
Loðimuose laimëti pinigai $70.361.504,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $54.120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
37630 ið 44526
84.51%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1035
Tavo nuþudyti þmonës 6461
Kitø nuþudyti þmonës 983
Nuþudyti nusikaltëliai 208
Nuþudyti gaujø nariai 2913
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 5357
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1887
Sunaikinti laivai 18
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $6.575.213,00
Perðautos padangos 715
Ðûviai á galvà 2091
Sukelti gaisrai 834
Policija
policijos kyðiai 70
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 863
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 548
Paisekimas 77.71%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 5080.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 829º
Rasti unikalûs ðuoliai 22 out of 70
31.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 17 out of 70
24.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 15410.83ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 3:42
Toliausiai ant priekinio rato 244.73ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 3:23
Toliausiai dviem ratais 185.80ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:01
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9744048.03ft
Pësèiomis nueita 1366910.25ft
Plaukte nuplaukta 21198.57ft
Automobiliu nuvaþiuota 4688818.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 414380.50ft
Motociklu nuvaþiuota 1792306.00ft
Laivu nuplaukta 81709.73ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 440127.34ft
Lëktuvu nuskrista 835354.31ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 103243.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:06
Laikas su raketine kuprine 2:40
Skrydþiø laikas 2:15
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 14
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 192
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 84
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $14.351,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.155,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 19:15
Pristatyti siuntiniai 3
Padarytos nuotraukos 68
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 2:23
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:46
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:44
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:19
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:01
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:47
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:18
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:15
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:25
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:26
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:21
Geriausias laikas - World War Aces 3:02
Geriausias laikas - Barnstorming 7:01
Geriausias laikas - Military Service 9:04
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:33
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:28
Geriausias laikas - Heli Hell 10:01

Get Stats Like These!