About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hipnotic
Last Updated: 08/28/05 12:42
Viewed 3819 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 95.72%
Ranking kryminalny Soldier (25228)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 86:21
Miniête dni w grze 379 dni
Iloœæ zapisañ gry 656
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 126
Przemalowania samochodów 36
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
136 po 175 próbach
77.71%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 94.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6630
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 18%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 43%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 78
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 52
Liczba us³ug dziwek 12
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 82
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 141
Zabici zrekrutowani 62
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 182
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3009
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 265 100,00
Kasa wydana na modê $30 576,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 575,00
Kasa wydana na fryzjera $1 350,00
Kasa wydana na dziwki $310,00
Kasa wydana na klub striptizerski $540,00
Kasa wydana na tuning aut $14 345,00
Kasa wydana na jedzenie $813,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 313 109,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $11 054 500,00
Kasa wygrana w kasynach $70 361 504,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $54 120 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
37630 z 44526
84.51%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1035
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6461
Ludzie zniszczeni przez innych 983
Zniszczeni kryminaliœci 208
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2913
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 5357
Zniszczone pojazdy ziemne 1887
Zniczone ³odzie 18
Zniszczone helikoptery i samoloty 122
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 575 213,00
Liczba przebitych kó³ 715
Liczba strza³ów w g³owê 2091
Wywo³ane po¿ary 834
Policja
Iloœæ ³apówek 70
Liczba zdobytych gwiazdek 863
Liczba straconych gwiazdek 548
EfektywnoϾ 77.71%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 5080.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 829º
Unikalne skoki znalezione 22 out of 70
31.43%
Unikalne skoki wykonane 17 out of 70
24.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 15410.83ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 3:42
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 244.73ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 3:23
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 185.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 10:01
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 10:01
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9744048.03ft
Dystans pokonany na nogach 1366910.25ft
Dystans pokonany wp³aw 21198.57ft
Dystans pokonany samochodem 4688818.00ft
Dystans pokonany rowerem 414380.50ft
Dystans pokonany motocyklem 1792306.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 81709.73ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 440127.34ft
Dystans pokonany samolotem 835354.31ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 103243.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:40
Czas lotu 2:15
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 14
Kryminaliœci zabici w Vigilante 192
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 84
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $14 351,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 155,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:15
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 68
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:23
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:44
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:19
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:18
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:15
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:25
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:26
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:21
Najlepszy czas w World War Aces 3:02
Najlepszy czas w Barnstorming 7:01
Najlepszy czas w Military Service 9:04
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:33
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:28
Najlepszy czas w Heli Hell 10:01

Get Stats Like These!