About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hit_That_Man_Est
Last Updated: 07/26/05 20:56
Viewed 4143 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.91%
Ranking kryminalny Shooter (6299)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 48:57
Miniête dni w grze 199 dni
Iloœæ zapisañ gry 137
Liczba odwiedzin w szpitalu 70
Razy utopiony 2
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 72
Przemalowania samochodów 27
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 33
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
108 po 256 próbach
42.19%
Zamalowane tagi 11 out of 100
11%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 103.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 64%
Respekt 95%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 31%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 39.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 15
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 28.30%
Utrzymane terytoria 15
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 55
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 620
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $149 160,00
Kasa wydana na modê $3 830,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 135,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $90 460,00
Kasa wydana na jedzenie $416,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $243 351,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $532 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $169,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $169,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 27
Liczba sprzedanych ³upów 62
Kasa zarobiona na w³amaniach $14 800,00
Najwiêkszy ³up $7 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15962 z 15963
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 131
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3070
Ludzie zniszczeni przez innych 572
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 584
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1729
Zniszczone pojazdy ziemne 891
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 114
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 443 687,00
Liczba przebitych kó³ 212
Liczba strza³ów w g³owê 618
Wywo³ane po¿ary 808
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 473
Liczba straconych gwiazdek 264
EfektywnoϾ 42.19%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 330.00ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 354º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 832.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 247.11ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 207.89ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6542438.76ft
Dystans pokonany na nogach 490286.88ft
Dystans pokonany wp³aw 18188.79ft
Dystans pokonany samochodem 3951556.25ft
Dystans pokonany rowerem 45035.70ft
Dystans pokonany motocyklem 980633.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 69932.60ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 691.27ft
Dystans pokonany helikopterem 195666.19ft
Dystans pokonany samolotem 753544.31ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 34886.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2016.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:49
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:34
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 1:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 245
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 18
Kasa zarobiona w taksówce $865,00
Podwiezieni pasa¿erowie 8
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $9 575,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $13 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 12 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 29
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 4
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:13
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:39
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 2
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!