About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Howard
Last Updated: 06/26/05 11:04
Viewed 3541 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 32.62%
Nusikaltëlio reitingas Lil' G (3328)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 23:07
Þaidime praëjusios dienos 89 dienos
Þaidimas iðsaugotas 126
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 67
Perdaþyti automobiliai 36
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
60 ið 86 bandymø
69.77%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 72%
Iðtvermë 100%
Pagarba 23%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 14%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 38%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 60%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 13
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 15.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 11
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 64
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $54.800,00
Mados biudþetas $1.555,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $86,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $660,00
Visas apsipirkimo biudþetas $57.115,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $30.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $391.640,00
Loðimuose laimëti pinigai $915.260,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $652.150,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 35
Vagystëmis uþdirbti pinigai $6.540,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2874 ið 8026
35.81%
Sunaudota sprogmenø (kg) 51
Tavo nuþudyti þmonës 521
Kitø nuþudyti þmonës 137
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 41
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 407
Sunaikinti automobiliai/motociklai 99
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 74
Pridaryta þalos uþ $755.136,00
Perðautos padangos 73
Ðûviai á galvà 82
Sukelti gaisrai 339
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 96
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 80
Paisekimas 69.77%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 538º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 354.85ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 74.78ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2611832.44ft
Pësèiomis nueita 169284.61ft
Plaukte nuplaukta 6816.66ft
Automobiliu nuvaþiuota 1520961.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 21044.08ft
Motociklu nuvaþiuota 741581.88ft
Laivu nuplaukta 21616.67ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 96920.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 33606.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:14
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:12
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 6
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:43
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!