About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hugo
Last Updated: 06/20/05 16:52
Viewed 4666 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 63.10%
Ranking kryminalny Shooter (6073)
Ostatnia Wykonana Misja Lv Ringroad
Czas grania 42:41
Miniête dni w grze 159 dni
Iloœæ zapisañ gry 69
Liczba odwiedzin w szpitalu 63
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 105
Przemalowania samochodów 41
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
83 po 204 próbach
40.69%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3640
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 59%
Pojemnoœæ p³uc 70%
Seksapil 34%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 7
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 25
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 531
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $38 300,00
Kasa wydana na modê $776,00
Kasa wydana na tatua¿e $150,00
Kasa wydana na fryzjera $1 650,00
Kasa wydana na dziwki $8,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $830,00
Kasa wydana na jedzenie $818,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $42 524,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $474 810,00
Kasa wygrana w kasynach $4 703 430,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $4 025 450,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 7
Kasa zarobiona na w³amaniach $980,00
Najwiêkszy ³up $980,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8333 z 16943
49.18%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 126
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2038
Ludzie zniszczeni przez innych 490
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 442
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 909
Zniszczone pojazdy ziemne 449
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 119
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 470 198,00
Liczba przebitych kó³ 171
Liczba strza³ów w g³owê 707
Wywo³ane po¿ary 2314
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 424
Liczba straconych gwiazdek 319
EfektywnoϾ 40.69%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 243.33ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 646º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3205.61ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:55
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 234.72ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 180.56ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:02
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5999871.12ft
Dystans pokonany na nogach 511410.50ft
Dystans pokonany wp³aw 20755.10ft
Dystans pokonany samochodem 3267214.25ft
Dystans pokonany rowerem 69657.89ft
Dystans pokonany motocyklem 1210981.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 68719.99ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 205907.98ft
Dystans pokonany samolotem 566777.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 69503.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8943.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:34
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 7
Ugaszone po¿ary 28
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $687,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 11
Kasa zarobiona jako alfons $20 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 19
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:34
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:35
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:21
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!