About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hwed
Last Updated: 06/20/05 10:24
Viewed 4367 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 39.57%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11291)
Paskutinë Pereita Misija Jizzy
Þaidimo laikas 34:42
Þaidime praëjusios dienos 131 dienos
Þaidimas iðsaugotas 140
Apsilankymai ligoninëje 16
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 82
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
53 ið 92 bandymø
57.61%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 42 out of 50
84%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 17
Tolimiausias metimas 112.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3040
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 27%
Raumenys 25%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 20%
Motociklø vairavimo gabumai 58%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 69.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 32
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1533
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $61.600,00
Mados biudþetas $2.257,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.455,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.345,00
Maisto biudþetas $485,00
Visas apsipirkimo biudþetas $79.942,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $675.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $3.946.750,00
Loðimuose laimëti pinigai $29.384.250,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $15.240.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8857 ið 16248
54.51%
Sunaudota sprogmenø (kg) 123
Tavo nuþudyti þmonës 2387
Kitø nuþudyti þmonës 306
Nuþudyti nusikaltëliai 31
Nuþudyti gaujø nariai 1465
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1917
Sunaikinti automobiliai/motociklai 379
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 92
Pridaryta þalos uþ $1.270.428,00
Perðautos padangos 100
Ðûviai á galvà 1230
Sukelti gaisrai 299
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 314
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 185
Paisekimas 57.61%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 436.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 489º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 750.67ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 87.01ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:28
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:23
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4496782.3ft
Pësèiomis nueita 469014.72ft
Plaukte nuplaukta 24828.20ft
Automobiliu nuvaþiuota 2783869.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 57303.10ft
Motociklu nuvaþiuota 597752.25ft
Laivu nuplaukta 108232.66ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5091.57ft
Sraigtasparniu nuskrista 31118.75ft
Lëktuvu nuskrista 258968.72ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 160603.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:45
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 7
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 1
Uþgesinti gaisrai 2
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $18.530,00
Nuveþti keleiviai 57
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.700,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 76
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:00
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!