About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Irtimid2001
Last Updated: 07/24/05 12:52
Viewed 3569 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.80%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7929)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 49:02
Þaidime praëjusios dienos 205 dienos
Þaidimas iðsaugotas 326
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 140
Suvalgyti patiekalai 64
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 137 bandymø
75.91%
Perpurkðti grafitai 32 out of 100
32%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 7 out of 50
14%
Surinktos kriauklës 14 out of 50
28%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 11
Tolimiausias metimas 86.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2830
Þaidëjo statistikos
Storumas 27%
Iðtvermë 80%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 36%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 50%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 10%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 68.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 35
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 35
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1702
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $420.000,00
Mados biudþetas $823,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.374,00
Kirpyklø biudþetas $1.250,00
Prostituèiø biudþetas $86,00
Striptizo klubø biudþetas $160,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.390,00
Maisto biudþetas $128,00
Visas apsipirkimo biudþetas $427.515,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.704.925,00
Loðimuose laimëti pinigai $5.652.875,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $4.320.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15652 ið 33761
46.36%
Sunaudota sprogmenø (kg) 205
Tavo nuþudyti þmonës 2899
Kitø nuþudyti þmonës 365
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 1651
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2640
Sunaikinti automobiliai/motociklai 527
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 101
Pridaryta þalos uþ $1.549.626,00
Perðautos padangos 148
Ðûviai á galvà 994
Sukelti gaisrai 715
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 253
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 199
Paisekimas 75.91%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1081º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2710.40ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:08
Toliausiai ant priekinio rato 429.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6301940.32ft
Pësèiomis nueita 593398.81ft
Plaukte nuplaukta 19765.25ft
Automobiliu nuvaþiuota 2936795.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 216710.94ft
Motociklu nuvaþiuota 1553598.13ft
Laivu nuplaukta 59770.43ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 444.82ft
Sraigtasparniu nuskrista 85525.41ft
Lëktuvu nuskrista 822288.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 6476.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7166.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:23
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:19
Laikas su raketine kuprine 0:19
Skrydþiø laikas 1:13
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 94
Taksi uþdirbti pinigai $4.795,00
Nuveþti keleiviai 32
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 16 out of 30
Importuoti automobiliai 7
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 34
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:44
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!